Välkommen Tjänster Bakgrund Kontakt

 

 

IS0 9000 ISO 14000 Utbildning Internrevision

ISO 14000

Ett miljöledningssystem hjälper föreget att minska dess negativa inverkan på miljön. Det kan även vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna i en affärsuppgörelse. Detta har företag som är med i offentliga upphandlingar blivit varse, eftersom ett miljöledningssystem ofta är en förutsättning för att överhuvudtaget vara med i upphandlingsprocessen.

 

Använt på rätt sätt bidrar ett miljöledningssystem till att företaget kan undvika miljörisker, minska sin negativa inverkan på miljön, strukturerat ta sig an gällande lagstiftning och skapa underlag för att vara mer resurseffektiva  - och därmed också minska sina kostnader.

 

Bara att veta vad man gör, i vilken omfattning och vilka konsekvenser detta har och att kunna svara med fakta är en viktig grundförutsättning för att göra ett trovärdigt intryck på andra.

 

En lyckad miljösatsning kräver att miljöarbetet är väl förankrat i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare. Det är viktigt att skapa förståelse för miljöarbetets omfattning och syfte och göra alla delaktiga i systemets verkan och nytta.

 

Här kan Yvonne Areskoug Kvalitets- och Miljöutveckling hjälpa till att utbilda, upprätta system och rutiner, driva projektet -  helt enkelt få alla med ”på spåret” och hitta en bra nivå för systemet.

 

När det gäller specialfrågor såsom tillståndsärende, miljöjuridik och miljöutredning, hänvisar jag till Stiftelsen TEM, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Lunds universitet, med specialkompetens i dessa frågor, som jag har ett mångårigt samarbete med.